Strona Główna

Informujemy Państwa, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie jest Partnerem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”  nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 którego Beneficjentem jest Województwo Mazowieckie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych możemy Państwu z dumą zaprezentować sprzęt zakupiony z przyznanych środków, stanowiący wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Węgrowie:

 • aparat ultrasonograficznego Philips SPARQ, – 1 szt.
 • monitory do intensywnej terapii: Philips MedizinSystemeBöblingen GmbH – 4 szt. oraz centrala monitorująca: Patient Information CenteriX (PIC iX) Centrum informacji o pacjencie Philips Medical System – 1 szt.
 • zestaw hemodynamiczny LIDCO UNITY – 1 szt.
 • respirator Puritan Bennett 980

Kwota dofinansowania: 647 892,00 PLN


Informujemy Państwa, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie jest Partnerem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”  nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 którego Beneficjentem jest Województwo Mazowieckie.
 
Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych oraz wytężonej pracy naszego Działu Zamówień Publicznych możemy Państwu z dumą zaprezentować najnowszy sprzęt stanowiący wyposażenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie:

Aparat RTG dwudetektorowy z zawieszeniem sufitowym Discovery XR656 HD (w zakresie postępowania zawierały się również prace związane z instalacją i montażem aparatu – prace adaptacyjne)

– Defibrylator MEDIANA Co. Ltd. D700
– Aparat do znieczulania CARESTATION 620 A1 z kardiomonitorem CARESCAPE B125M
– Kardiomonitory Bistos Co. Ltd. BT770 – 2 szt.
– Kardiomonitory Bistos Co. Ltd. BT780. – 2 szt.
Kwota dofinansowania: 1 409 788,32 PLN
Galeria zdjęć:

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. W drugim etapie, po 15 stycznia, przez infolinię będzie można zapisywać się na szczepienie.
Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek, między innymi:
 • kto i kiedy może się zaszczepić?
 • w jaki sposób i gdzie będzie można zapisać się na szczepienie?
 • czy można zaszczepić się po przebyciu Covid-19?
 • jak przygotować się do szczepienia?
 • czy szczepionka jest refundowana?
Informacja będzie udzielana w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.
Połączenie z infolinią  Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest  bezpłatne, a z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Numer dla osób dzwoniących z Polski:  989
Dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych:  (22) 62 62 989
Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, dostępny będzie również wideoczat na stronie  gov.pl/szczepimysie.  Pytania można również przesłać na adres:  szczepionki@nfz.gov.pl.

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania biura SPZOZ w Węgrowie


W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int,www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byliście Państwo w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie

 tel. (25)7924227 w dni robocze w godzinach 7.30 -15.05  lub

             tel. alarmowy  604 135 225 (całą dobę)

Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego w Siedlcach ul. Starowiejska 15

Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

a także:

https://youtu.be/bO2swTJBj0s

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

 

Jak zapobiegać zakażeniu?
Jak skutecznie myć ręce?

Zgodnie z wolą założycieli oraz mieszkańców Powiatu węgrowskiego, misją SPZOZ – u jest nieść pomoc medyczną wszystkim chorym niezależnie od stanu zaawansowania choroby, statusu społecznego, pochodzenia, światopoglądu i narodowości.

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,

3) i innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) profilaktyka i oświata zdrowotna, zapobieganie chorobom i urazom,

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu , ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,

3) rozpoznawanie i leczenie chorób,

4) rehabilitacja, zapobieganie niepełnosprawności,

5) pomoc doraźna,

6) medycyna pracy,

7) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.

W ramach prowadzonej działalności SPZOZ udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych.

Zapewnia także świadczenia zdrowotne w Szpitalu Powiatowym, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia w oddziale stacjonarnym. Sprawuje opiekę w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w miejscu zamieszkania, dokonuje oceny stanu zdrowia ludności oraz określa potrzeby w zakresie ich zaspakajania, a także obejmuje opieką zapobiegawczą populację wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Prowadzi również badania profilaktyczne w miejscu pracy i nauczania, czynne poradnictwo.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie posiada umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,  co gwarantuje pacjentom bezpłatny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.