Strona Główna

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

OGŁASZA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH MAJĄTKU

 

I. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Kościuszki 15; 07-100 Węgrów;

Tel.: 25 792 28 33

Faks: 25 792 28 33

e-mail: zozweg@se.onet.pl

Godziny urzędowania: od 8:00 do 15:00

 

II : OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem sprzedaży jest aparat RTG Duo Diagnost.

Aparat RTG Duo Diagnost ;

 • Rok produkcji – 2005,
 • Aparat stacjonarny,
 • Typ: analogowy z torem wizyjnym
 • Numer seryjny – 674744322539,
 • Składa się: kolumny z lampą RTG, statywu RTG do zdjęć płucnych, stołu kostnego, toru wizyjnego (telekomando),
 • Ważność badania technicznego – 02.2022r.,
 • Aparat sprawny po przeglądach technicznych.

Cena wywoławcza: 1 000 zł brutto.

Demontaż, załadunek oraz transport aparatu kupujący dokona we własnym zakresie.

 

III. TERMIN ODBIORU I WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności i sposób wydania przedmiotu postępowania określono w załączniku nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy kupna-sprzedaży

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Oferta pisemna złożona powinna zawierać; nazwę i siedzibę firmy oferenta, w tym adres e-mail ze względu na to, że korespondencja między sprzedającym i oferentami prowadzona będzie tylko drogą elektroniczną, dane ewidencyjne firmy, NIP, aktualny KRS lub zaświadczenie z ewidencji gospodarczej, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz akceptuje warunki wynikające z wzoru umowy sprzedaży. Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferent jest związany treścią oferty przez 30 dni, z tym, że oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana inna oferta, lub gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  6 grudnia 2021 r.  do godz. 14.00 w  wybrany  przez  Wykonawcę  sposób.

Sprzedający dopuszcza składanie ofert :

 • osobiście bądź  listownie  w  siedzibie  Sprzedającego  –  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki

Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem„Oferta kupna aparatu rtg Duo Diagnost nie otwierać przed 6 grudnia 2021 r. godz. 14.00”.

 

VII. OCENA OFERT

 1. Sprzedający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej brutto – 100%
 2. Sprzedający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ APARAT RTG

Aparat będący przedmiotem postępowania można oglądać w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie, ul. Kościuszki 201, w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w godzinach 08:00 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 25 792 20 – 41 do 43 wew. 105; Pan Dariusz Cibor –  Koordynator Zespołu Techników RTG.

 

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia jest: Pani Katarzyna Rzążewska  tel. 25 792 29 55 – marketing@spzoz.wegrow.pl

 

Załączone pliki:

 1. Oferta cenowa
 2. Wzór umowy kupna sprzedaży
 3. Protokół przekazania

Węgrów 17.11.2021r.


Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi. W drugim etapie, po 15 stycznia, przez infolinię będzie można zapisywać się na szczepienie.
Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek, między innymi:
 • kto i kiedy może się zaszczepić?
 • w jaki sposób i gdzie będzie można zapisać się na szczepienie?
 • czy można zaszczepić się po przebyciu Covid-19?
 • jak przygotować się do szczepienia?
 • czy szczepionka jest refundowana?
Informacja będzie udzielana w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.
Połączenie z infolinią  Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest  bezpłatne, a z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Numer dla osób dzwoniących z Polski:  989
Dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych:  (22) 62 62 989
Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, dostępny będzie również wideoczat na stronie  gov.pl/szczepimysie.  Pytania można również przesłać na adres:  szczepionki@nfz.gov.pl.

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania biura SPZOZ w Węgrowie


W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int,www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byliście Państwo w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie

 tel. (25)7924227 w dni robocze w godzinach 7.30 -15.05  lub

             tel. alarmowy  604 135 225 (całą dobę)

Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego w Siedlcach ul. Starowiejska 15

Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

a także:

https://youtu.be/bO2swTJBj0s

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

 

Jak zapobiegać zakażeniu?
Jak skutecznie myć ręce?

Zgodnie z wolą założycieli oraz mieszkańców Powiatu węgrowskiego, misją SPZOZ – u jest nieść pomoc medyczną wszystkim chorym niezależnie od stanu zaawansowania choroby, statusu społecznego, pochodzenia, światopoglądu i narodowości.

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,

3) i innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) profilaktyka i oświata zdrowotna, zapobieganie chorobom i urazom,

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu , ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,

3) rozpoznawanie i leczenie chorób,

4) rehabilitacja, zapobieganie niepełnosprawności,

5) pomoc doraźna,

6) medycyna pracy,

7) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.

W ramach prowadzonej działalności SPZOZ udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych.

Zapewnia także świadczenia zdrowotne w Szpitalu Powiatowym, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia w oddziale stacjonarnym. Sprawuje opiekę w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w miejscu zamieszkania, dokonuje oceny stanu zdrowia ludności oraz określa potrzeby w zakresie ich zaspakajania, a także obejmuje opieką zapobiegawczą populację wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Prowadzi również badania profilaktyczne w miejscu pracy i nauczania, czynne poradnictwo.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie posiada umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,  co gwarantuje pacjentom bezpłatny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.