Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Tomografu komputerowego 16-rzędowego

f-my GENERAL ELECTRIC

Ogłoszenie w formacie .doc


I. SPRZEDAJĄCY:

Nazwa i adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Tadeusza Kościuszki 15

07-100 Węgrów

tel./fax 25 792 28 93

zamowienia@spzoz-wegrow.home.pl

www.spzoz.wegrow.pl

 

 II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY, CENA WYWOŁAWCZA:

1. Przedmiot sprzedaży:

Tomograf komputerowy 16‑rzędowy, typu Bright Speed Elite – Pro 16 f-my General Electric,- rozpoczęcie eksploatacji w 2008 wraz z wyposażeniem:

  • Stół diagnostyczny
  • Stacja technika (2 monitory LCD),
  • Stacja opisowa (2 monitory LCD),
  • Strzykawka automatyczna.

2. Tomograf komputerowy jest zlokalizowany w pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Węgrowie, ul. Tadeusza Kościuszki 201, 07-100 Węgrów. W ramach wyboru oferty uczestnika i sprzedaży tomografu komputerowego, Kupujący będzie zobowiązany do samodzielnego demontażu i wywozu przedmiotu sprzedaży z terenu Szpitala na własny koszt.

3. Minimalna szacunkowa cena sprzedaży wynosi 50 000,00 zł brutto.

4. Cena sprzedaży tomografu komputerowego będzie zawierać w sobie kwotę netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT).

 

III. TERMIN I MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z DODATKOWYMI WARUNKAMI:

Szczegółowe, dodatkowe informacje dotyczące stanu technicznego tomografu oraz wgląd do dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Szpitala można uzyskać w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Węgrowie, w dni robocze w godz. 8.00 ‑ 13.00, kontakt z Panem Mirosławem Jagodą, tel. (25) 506 54 25.

Oględzin przedmiotowego tomografu komputerowego można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Mirosławem Jagodą, tel. (25) 506 54 25.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zostać złożona Sprzedającemu na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Ul. Tadeusza Kościuszki 15

07-100 Węgrów

 

Oferty należy składać w godzinach 800 – 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty  13.05.2019 r.  godz. 1000.

O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Sprzedającego.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

Ustalenie najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Sprzedającego.

 

Artur Skóra

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie